ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2560

กรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วันที่ 18 กันยายน 2560

กลุ่ม/หน่วยงาน

กลุ่มนิเทศ