โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโดมหลังเอนกประสงค์ จำนวน 4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24