ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ /คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24