กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24

ภาพประกอบ

1

ภาพประกอบ

กลุ่ม/หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน