นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ออกเยี่ยมและพบปะคณะครู บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ออกเยี่ยมและพบปะคณะครู บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ