บุคลากรประจำสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Body

 บุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปริญญา

นายปริญญา จุฑาสงฆ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

สุจินต์

นายสุจินต์ วิชัยวงค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

รชต

นายรชต ภูพานเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน