วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Body

 วิสัยทัศน์ "องค์กรยุคใหม่ พัฒนาเด็กไทยสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย"

ค่านิยม "ความรู้ดี ความเป็นผู้ดี ความจงรักภักดี"

พันธกิจ